LINIE DO KOMPANDOWANIA BIOPOLIMERÓW

Biopolimery to tworzywa sztuczne pochodzące z odnawialnych źródeł biomasy, takich jak tłuszcze i oleje roślinne, skrobia kukurydziana, słoma, zrębki itp. Biopolimery mogą być wytwarzane z produktów ubocznych pochodzenia rolniczego lub z materiałów polimerowych pochodzących z recyklingu z wykorzystaniem mikroorganizmów. W przeciwieństwie do biopolimerów konwencjonalne tworzywa sztuczne są zwykle uzyskiwane z ropy naftowej i gazu a ich produkcja wymaga więcej paliw kopalnych, generuje więcej gazów cieplarnianych niż przy produkcji Biopolimerów. Niektóre, ale nie wszystkie, Biopolimery ulegają biodegradacji.

Rodzaje biopolimerów

Do najbardziej popularnych biopolimerów należą:

 • TPS - skrobia termoplastyczna - jest wytwarzana ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej w wyniku jej destrukturyzacji w procesie wytłaczania w obecności plastyfikatora. TPS w postaci granulatu stanowi gotowy produkt do wytwarzania wyrobów metodami stosowanymi dla konwencjonalnych tworzyw polimerowych lub może być wykorzystana jako surowiec do wytwarzania mieszanin skrobiowo-polimerowych przydatnych do recyklingu.
 • PLA - polilaktyd, poli(kwas mlekowy) - PLA jest otrzymywany przez polimeryzację kwasu mlekowego otrzymywanego w wyniku fermentacji np. kukurydzy, pszenicy czy trzciny cukrowej. Właściwości PLA przypominają konwencjonalne tworzywa sztuczne, takie jak polietylen (PE), polipropylen (PP) i politereftalan etylenu (PET). Można go łatwo przetwarzać na konwencjonalnych liniach produkcyjnych.
 • PA 11 - Poliamid 11 - w wersji BIO jest produkowany w wyniku przetwórstwa oleju rycynowego otrzymywanego z nasion rącznika. Parametry Poliamidu 11 nie odbiegają od jego ropopochodnych odpowiedników. Znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu ze względu na swoje doskonałe właściwości chemiczne i termiczne oraz wyjątkową odporność mechaniczną.
 • PHA - polihydroksyalkaniany - tworzywo należące do grupy poliestrów alifatycznych, naturalnie wytwarzane w procesie bakteryjnej fermentacji cukrów lub lipidów. PHA jest termoplastyczne i, w zależności od składu chemicznego, ciągliwe oraz mniej lub bardziej elastyczne. PHA jest odporne na działanie promieniowania UV i w przeciwieństwie do innych biopolimerów jak polilaktyd, wykazuje niską przepuszczalność wilgoci.
 • BIO PE - bio polietylen - PE jest ogólnie znany jako polimer otrzymywany na bazie paliw kopalnych. Jednak można go otrzymać z bioetanolu, który jest wytwarzany na dużą skalę przez fermentację surowców rolniczych, takich jak trzcina cukrowa lub kukurydza. Bio-polietylen jest chemicznie i fizycznie identyczny z tradycyjnym polietylenem - nie ulega biodegradacji, ale może być poddany recyklingowi.
 • BIO PET - Poli(tereftalan etylenu) (PET) - w wersji BIO jest produkowany z użyciem części surowców odnawialnych w tym np. z glikolu etylenowego (EG), uzyskanego z trzciny cukrowej. BIO-PET jest chemicznie i fizycznie identyczny z tradycyjnym PET.

Kompandowanie biopolimerów

Proces kompandowania biopolimerów obejmuje zarówno procesy wytłaczania reaktywnego jak i procesy modyfikacji własności biopolimerów oraz produkcję blend z tworzywami ropopochodnymi. Firma MARIS, należąca do liderów technologii wytłaczania reaktywnego i kompandowania, posiada w tej kwestii dużą wiedzę i doświadczenie. Posiadając własne Centrum Technologiczne oraz Laboratorium umożliwiające badanie właściwości biopolimerów firma MARIS jest w stanie zapewnić pełne wsparcie technologiczne w doborze odpowiedniej linii produkcyjnej.

Technologia kompandowania MARIS umożliwia prowadzenie m.in. następujących procesów produkcji Biotworzyw:

 • Wytłaczanie reaktywne biopolimerów - polimeryzacja, destrukturyzacja,
 • Proces napełniania tworzyw napełniaczami mineralnymi – duże stopnie napełnienia
 • Wzmacnianie biopolimerów dodatkiem napełniaczy włóknistych
 • Barwienie biopolimerów tworzyw w masie
 • Produkcja blend polimerowych na bazie biopolimerów
 • Produkcja masterbaczy barwiących i modyfikujących na bazie biopolimerów

Zastosowanie odpowiedniej technologii oraz wytłaczarek dwuślimakowych MARIS, dzięki ich dużym zdolnościom mieszania i homogenizacji materiałów, dzięki możliwości wielopunktowego dozowania dodatków i wypełniaczy a także skutecznemu wielopunktowemu odgazowaniu umożliwia modyfikację i uszlachetnianie Biotworzyw podnosząc ich jakość do poziomu porównywalnego z tworzywami ropopochodnymi.

Schemat przykładowego procesu kompandowania biopolimerów:

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Granulator, 3. Wentylator odśrodkowy, 4. Wtrysk składników ciekłych, 5. Pompa próżniowa, 6. Silos na polimer z dozownikiem grawimetrycznym, 7. Silos na Polimer z dozownikiem grawimetrycznym, 8. Silos na polimer lub napełniacz z dozownikiem grawimetrycznym, 9. Silos na dodatki z dozownikiem grawimetrycznym.

 


Copyright © 2018 by IPM