TECHNOLOGIE POWLEKANIA I LAMINACJI

Laminat to rodzaj kompozytu powstający z połączenia co najmniej dwóch materiałów. Własności laminatu są sumą zalet składowych materiałów. Do najczęściej stosowanych materiałów składowych należą różnego rodzaju folie, włókniny, tkaniny, maty, papier, folie aluminiowe, siatki itd.
Łączenie kolejnych warstw laminatów może odbywać się w sposób bezpośredni (np . przez zgrzewanie) lub dzięki wprowadzaniu dodatkowych materiałów pełniących rolę spoiwa przy zastosowaniu rożnych technik powlekania.
BG PLAST stosuje różnorodne technologie powlekania i laminacji, umożliwiające produkcję bogatej gamy laminatów.

Linie do powlekania ekstruzyjnego

Linie do powlekania metodą ekstruzji umożliwiają powlekanie bardzo szerokiej gamy różnych nośników (folie z tworzyw sztucznych, folie aluminiowe, papier, tkaniny, siatki itp.) uplastycznionym materiałem wytłaczanym z głowicy szczelinowej (np. PE, LDPE, LLDPE, EAA, EMAA, PP i HOT-MELT ). Do zalet tej technologii należy możliwość uzyskania szerokiego zakresu gramatur, otrzymanie powłok wielowarstwowych oraz możliwość natychmiastowej zmiany gramatury w trakcie pracy linii.

1. Rozwijarka z nośnikem 2. Wytłaczarka, 3. Głowica szczelinowa, 4. Warstwa powlekająca, 5. Walec chłodzący CHILL ROLL, 6. Walec dociskowy, 7, Obróbka koronowa / pomiar grubości nośnika, 8. Obróbka kornowa / pomiar grubości produktu, 9. Nawijarka produktu.

Linie do powlekania ekstruzyjnego i laminacji

Linie do powlekania ekstruzyjnego rozbudowane o dodatkowe rozwijarki umożliwiają laminację różnych materiałów np. folii, włóknin, tkanin, mat, papieru, folii aluminiowej, siatki itd. za pomocą tej samej linii. Zastosowanie koekstruzji umożliwia otrzymanie warstwy klejącej o różnych właściwościach adhezyjnych po obu jej stronach co pozwala na łączenie praktycznie dowolnych materiałów.

Parametry główne linii do powlekania i laminacji:

 • Szerokość wstęgi: do 3.300 m
 • Prędkość laminacji do 120 m/min
 • Ilość warstw: 2-7

Przykłady materiałów podkładowych (nośników):

 • Włókniny PP / PET
 • Papier
 • CPP
 • BOPP
 • PET
 • CPP
 • Aluminium
 • Siatki
 • Folie piankowe

Przykłady materiałów nanoszonych metodą powlekania ekstruzyjnego:

 • LDPE
 • LLDPE
 • PP
 • Żywice jonomerowe
 • EAA
 • EMAA
 • TPU

1. Rozwijarka z nośnikem nr 1, 2. Rozwijarka z nośnikem nr 2, 3. Wytłaczarka / wytłaczarki do koekstruzji, 4. Głowica szczelinowa, 5. Warstwa powlekająca, 6. Walec chłodzący CHILL ROLL, 7. Walec dociskowy, 8, Obróbka koronowa / pomiar grubości nośnika 1, 9. Obróbka kornowa / pomiar grubości nośnika 2, 10. Obróba koronowa / pomiar grubości produktu końcowego, 11. Nawijarka produktu.

Linie do powlekania i lakierowania

Na liniach tego typu mogą być prowadzone operacje nanoszenia powłok na bazie wody oraz solwentowych wymagających suszenia i utwardzania (lakierowanie, woskowanie, silikonowanie, powlekanie klejem itp.) na różnego rodzaju nośniki (folia, papier, aluminium itp). W zależności od gramatury i użytych materiałów do powlekania stosuje się powlekarki różnego typu: rotograwiurowe raklowe, rolkowe, z prętem dozującym Meyer, kurtynowe i inne. W zależności od docelowego produktu linie mogą być wyposażone w urządzenia do laminacji na zimno, laminacji Hot-melt, do obróbki powierzchni itd.

Systemy suszenia i utwardzania
Suszenie obejmuje procesy parowania rozpuszczalników węglowodorowych lub wody. Dzięki dyszom o specjalnej konstrukcji osiągnięto najwyższy transfer ciepła w dostępnych na rynku suszarkach przelotowych. Dzięki zastosowaniu turbulatorów przepływ laminarny powietrza obecny w pobliżu poruszającej się taśmy wyrobu jest skutecznie zaburzany co zwiększa transfer ciepła i przyspiesza proces parowania.
Procesowi suszenia może towarzyszyć proces utwardzania tj. fizycznego sieciowania lub zmiany monomerów w polimery dzięki wpływowi ciepła (ogrzewanie do określonej temperatury i utrzymywanie podwyższonej temperatury przez pewien okres czasu), promieni IR (termicznie), promieni UV (stosując fotoinicjatory chemiczne) itp. Niektóre powłoki mogą wymagać suszenia i utwardzania w tym niektóre lakiery rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne katalizowane.

1. Rozwijarka, 2. Powlekarka, 3. Tunel suszący, 4. Obróbka koronowa.


Copyright © 2018 by IPM