Linie do usuwania farby drukarskiej (de-inking)

Proces usuwania farby drukarskiej (De-inking) umożliwia recykling zadrukowanych opakowań z tworzyw sztucznych i ponowne wykorzystanie materiału do produkcji nowych wyrobów.

Recykling odpadów opakowań zadrukowanych

Farby drukarskie i powłoki lakiernicze są integralną częścią opakowań, ale mogą stanowić poważne wyzwanie w przypadku próby ich recyklingu i przekształcenia odpadu w wartościowy materiał. Obecnie na rynku rośnie popyt na wysokiej jakości materiały pochodzące z recyklingu poprzemysłowych i pokonsumenckich odpadów opakowaniowych - zarówno twardych jak i miękkich. W konsekwencji pojawiła się potrzeba powstania nowych zakładów i procesów recyklingu umożliwiających usunięcie farb drukarskich w ekonomiczny sposób.

Aby uzyskać produkt wysokiej jakości, zawartość farby drukarskiej w materiale musi zostać obniżona do bardzo niskiego poziomu. Farby drukarskie pozostające w przetwarzanym materiale mogą zmieniać kolor i/lub przejrzystość materiału, powodować wady produktu końcowego oraz ulegać rozkładowi, tworząc nieprzyjemny zapach, gaz lub substancje migrujące. Zanieczyszczenie tworzywa pozostałościami farby drukarskiej stanowi poważny problem przy ponownym wykorzystaniu materiału w nowych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Natomiast tworzywo sztuczne po usunięciu farby drukarskiej można poddać recyklingowi i potencjalnie wykorzystać do pierwotnych zastosowań.

Obecne technologie recyklingu odpadów zadrukowanych opierają się na procesach degradacji termicznej farb drukarskich podczas regranulacji i ich eliminacji w fazie odgazowywania oraz filtracji stopionego tworzywa. Procesy te, choć skuteczne, nie są jednak w stanie wyeliminować dużych ilości farby drukarskiej, która może ona pozostać w recyklowanym materiale i w konsekwencji ograniczyć ponowne jego wykorzystanie do produkcji nowych opakowań. Z tego powodu firma SOREMA opracowała proces usuwania farby drukarskiej z opakowań jeszcze przed fazą regranulacji. Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się materiały z minimalną pozostałością farb drukarskich, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości surowca do procesu regranulacji.

Procesu usuwania farby drukarskiej DE-INKING

Technologia opiera się na sprawdzonym procesie tzw. „mycia wsadowego" (typu Batch) realizowanym za pomocą specjalnego modułu, dzięki czemu zapewnia powtarzalne i zdefiniowane czyszczenie materiału.

Moduł linii myjącej odpowiadający za „De-inking” to zaawansowany system, opracowany przez firmę Sorema, służący do usuwania farby drukarskiej i łączący w sobie kilka elementów. Obejmują one podawanie materiału wejściowego z dozowaniem wolumetrycznym lub grawimetrycznym, kontrolowane i niezależne dozowanie dodatków chemicznych oraz intensywne mycie materiału w gorącej wodzie o określonym czasie przebywania, regulowanym w zależności od rodzaju farby drukarskiej i tworzywa sztucznego. W ten sposób użytkownik linii ma możliwość mycia zarówno sztywnych jak i elastycznych tworzyw sztucznych w jednym zakładzie. Proces usuwania farby jest zakończony jedną lub kilkoma fazami płukania i suszenia płatka przed ostatecznym podaniem go do linii regranulacji.

Zastosowania w przemyśle

Proces usuwania farby drukarskiej „De-inking” firmy SOREMA jest stosowany głównie do odpadów poprzemysłowych, ale bada się również możliwość jego zastosowania w zakładach recyklingu odpadów pokonsumenckich.

W wielu aplikacjach osiągnięto bardzo dobre wyniki, ale niestety nie wszystkie rodzaje farb drukarskich nadają się do całkowitej eliminacji. Z tego powodu pilotażowa linia produkcyjna działająca w laboratorium firmy SOREMA, zlokalizowanym w Alzate Brianza, została wyposażona w kompletny moduł umożliwiający "De-inking" aby móc testować różne rodzaje materiałów i farb drukarskich i dobrać optymalny skład kąpieli chemicznej i czas mycia. Testy można również uzupełnić o fazę granulacji w celu weryfikacji uzyskanych wyników.

Fot: Folia zadrukowana LDPE (przed i po)

Fot: Odpady zadrukowanych opakowań PP (przed i po)

Kompletne instalacje do procesu uswania farby drukarskiej - realizacje "pod klucz"

SOREMA jest w stanie dostarczyć kompletne instalacje do mycia i recyklingu "pod klucz", które mogą obsługiwać wszystkie etapy procesu mycia, wliczając w to podczyszczanie wody procesowej. W tym celu, dzięki współpracy z firmą Teknodepurazioni Aquae, SOREMA oferuje możliwość zintegrowania instalacji do podczyszczania ścieków pochodzących z procesu usuwania farby drukarskiej z instalacji myjącej. Faza oczyszczania ścieków łączy procesy filtracji mechanicznej z zastosowaniem wirówek szybkoobrotowych, procesów sedymentacji z zastosowaniem chemicznych środków wspomagających oraz oczyszczania za pomocą ozonu i węgla aktywnego.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów i stale zmieniającym się wymaganiom rynku firma SOREMA i jej partnerzy nieustannie pracują nad rozwojem i ulepszaniem swoich technologii. Celem firmy SOREMA jest osiągnięcie najwyższej jakości otrzymywanego produktu przy najniższych kosztach produkcji. Pozwoli to zapewnić klientom SOREMA utrzymanie konkurencyjności na najwyższym poziomie.


Copyright © 2018 by IPM